บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

ประวัติหลวงพ่อศิลา

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาประวัติหลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อศิลา และ ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณประโยชน์แห่งความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อศิลา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนในท้องถิ่นอำเภอทุ่งเสลี่ยม และประชาชนทั่วไปที่มากราบนมัสการหลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม จำนวน ๔๕ คน

ผลการวิจัยพบว่า

หลวงพ่อศิลาเป็นพระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย หลวงพ่อศิลา เป็นพระพุทธรูปศิลานาคปรก ปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบอยู่บนฐานพญานาค ๓ ชั้น มี ๗ เศียร แกะสลักจากหินทรายสีเทา โดยฝีมือช่างศิลป์สมัยลพบุรี มีลวดลายแบบศิลปะลพบุรี สันนิษฐานว่ามีอายุกว่า ๘๐๐ ปี ได้ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บมูลค้างคาวจากถ้ำเจ้ารามและในปีเดียวกันนั้นเองได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดทุ่งเสลี่ยม จนถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ ได้ถูกโจรกรรมหายไปจากวัด และสามารถติดตามกลับคืนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙

ประชาชนมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อศิลาในด้านต่างๆ เฉกเช่น ๑) ด้านการประสบผลสำเร็จในชีวิต ๒) ด้านการแก้ไขปัญหาชีวิต ๓) ด้านการขอโชคลาภ ๔) ด้านหน้าที่การงาน ๕) ด้านการเรียน ๖) ด้านการประกอบธุรกิจ

ประชาชนได้ให้ความสำคัญต่อหลวงพ่อศิลาว่า เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เมื่อยามเดือดร้อนด้วยเรื่องนานาประการ รวมทั้งที่ได้อธิษฐานขอพรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต