ค้นหา

ประเภท

บริการ

ประวัติหลวงพ่อศิลา

วัตถุมงคล หลวงพ่อศิลา
รุ่นต่าง ๆ

วัดทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

สถิติ

เปิดเว็บ           11/06/2009
อัพเดท           30/07/2013
ผู้เข้าชม          212,752
เปิดเพจ          292,301

ประวัติวัดทุ่งเสลี่ยม

ประวัติวัดทุ่งเสลี่ยม

วัดทุ่งเสลี่ยม ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเสลี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๕๐ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ ชื่อวัดเรียกตามชื่อของหมู่บ้าน โดยประชาชนร่วมใจกันบริจาคเงิน ในการดำเนินการสร้างวัดทุ่งเสลี่ยมขึ้นมา มีพื้นที่ในการสร้างวัดจำนวน ๗ ไร่ ๓ งาน โดยมีอาณาเขตของวัดทางด้านทิศเหนือจดลำห้วยแม่มอก ด้านทิศใต้จดถนนสาธารณะ ด้นทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ และด้านทิศตะวันตกจดถนนซอยสาธารณะ [1]

วัดทุ่งเสลี่ยม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๘๒ มีจำนวนเจ้าอาวาสที่นับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวัดมาจนถึงปัจจุบันทั้งหมด ๑๐ องค์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ

๑. หลวงพ่อเตชะ พ.ศ. ๒๔๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๑

๒. หลวงพ่ออภัย พ.ศ. ๒๔๗๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๖

๓. หลวงพ่อจัน พ.ศ. ๒๔๙๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๘

๔. หลวงพ่อจันทร์ พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๐

๕. พระครูสุนทร ธรรมภาณี พ.ศ. ๒๕๐๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๖

๖. พระสง่า เปรมสีโร พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๙

๗. พระอุทัย สิริปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๐

๘. พระอธิการสวัสดิ์ สุธมฺโม พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓

๙. พระอธิการสนั่น ปญฺญาวโร พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๐ พระปลัดอลงกรณ์ อนาลโย พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ปัจจุบัน

หลวงพ่อศิลา ได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดทุ่งเสลี่ยมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ในสมัยหลวงพ่ออภัย อยู่ที่วัดนี้ได้ประมาณ ๔๘ ปี จึงได้ถูกโจรกรรมไปในสมัยของพระครูสุนทรธรรมภาณี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ หลังจากนั้นได้มีการติดตามทวงคืน โดยความร่วมมือของคณะบุคคลหลายคณะจนเป็นผลสำเร็จได้นำพระพุทธรูปศิลากลับมาถึงมาตุภูมิประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙ และกลับสู่มาตุภูมิเดิม ณ วัดทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ในสมัยท่านเจ้าอาวาสวัดชื่อ พระอธิการสวัสดิ์ สุธมฺโม และได้ประดิษฐานอยู่วัดทุ่งเสลี่ยมอยู่จนถึงปัจจุบัน ให้พุทศาสานิกชน ได้บูชา นมัสการทุกวัน[2]

[1]สัมภาษณ์, แสง อินพรม, ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งเสลี่ยม, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑.

[2]สัมภาษณ์, สองเมือง ศึกษา, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑.